تبلیغات
اعتیاد - اجتماع درمانی،کار درمانی
یکشنبه 17 آذر 1387

اجتماع درمانی،کار درمانی

   نوشته شده توسط: حسین اسماعیلی    نوع مطلب :روانشناسی اعتیاد ،

 
اجتماع درمانی

اجتماع درمانی بهشكل كنونی آن اولین بار در سال 1958معرفی شد و به سرعت كارآرایی خود را در درمان و توانبخشی معتادان نشان داد.

بازسازی الگوهای رفتاری مخرب كه در طول زندگی كسب شده است نیاز به تغییر دربافت اجتماعی داشته و به همین جهت یك برنامه ساخت یافته و نظارتی قوی جهت درمان مسائل رفتاری هنجانی خانوادگی و عاطفی معتادان را طلب می كند.

هدف از ایجاد تغییرات كلی در سبكو شیوه زندگی معتادان پرهیز از مصرف مواد مخدر ایجاد صداقت فردی كسب مهارتهای اجتماعی مفید حذف عقاید ضد اجتماعی و رفتارهای غیر قانونی است به منظور دستیابی به این اهداف معتادین بایست مدتی را كه بسته به نوع برنامه درمانی می تواند از سه ماه تا دو سال باشد دراجتماعات مبتنی بر درمانهای روانشناختی و اجتماعی زندگی كنند مطی فیزیكی این اجتماعات بسته به گروههای تحت درمان می تواند متغیر باشد مثل بیمارستان شهرك های كوچك و...

انواع روش های اجتماع درمانی

""TCاجتماعی طبقاتی است و در آن بیماران باسطوح مختلف نگهداری می شوند و به وسیله كاركنانی (Staff) كه ارزیابی از وضعیت بیمار وهدایت بسوی تغییر رفتار را بعهده دارند اداره می شوند در بدو ورود هر بیمار در موقعیتی از این سلسله مراتب قرار می گیرد ورفتن به سطوح بالاتر از راه پیشرفت درمانی و مولد بودن عملی خواهد شد .

اقدام به تصمیم گیری ها در مورد وضعیت بیمار ترخیص انتقال اخراج و بعهده پرسنل درمان می باشد برنامه روزانه ضمن داشتن تنوع كاملا فشرده است .

ارزیابی های متعدد از برنامه های TC  نشان میدهد كه چنین برنامه فشرده و منسجمی برای افرادی كه قبلا در موقعیت های نابسامان بهمریخته وبی نظم زندگی كرده و شخصیتشان براین اساس شكل گرفته است منجر به عدم مصرف مواد و پرهیزاز اعمال خلاف خواهد شد یادگیری به شیوه"TC" بعنوان یك یادگیری اجتماعی حداقل به سه روش صورت می گیرد:

1-یارگیری از طریق رقابت وعمل

2-یادگیری با استفاده ازفرا گییر بودن شرایط و مشكلات در بین همه اعضا اجتماع

3-یادگیری از طریق بروز دادن عواطف فردی مثل رویا خشم ترس وآرزوها و رویاروئی با آنها


كار درمانی

كار درمانی در اعتیاد عبارت است از ارائه انواع فعالیتها و روشهای درمانی بمنظورپیشگیری از اعتیاد تسریع روند بهبودی و رفع عوارض آن معمولا معتاد در روابط اجتماعی وسلوك ورفتار دچارمشكل میگردد و در نتیجه قدرت كاری تمایل به كارحس تشریك مساعی و احساس مسئولیت وی مختل میشود.

 لذا برای اینكه فرد بتواند زندگی سود مندی را در اجتماع از سر بگیرد لازم است سلوك و رفتار وی طبیعی گرددو احساس مسئولیت وحس اجتماعی را باز یابد .

در برنامه های كاردرمانی سعی در آمادگی فرد برای زندگی عادی و روزمرهروابط سالم اجتماعی و روبرو شدن با واقعیات زندگی وجود دارد همچنین كاردرمانی علائق انگیزه هاو تمایلات انسانی را پرورش داده علائم وعوارض بیماری را بهبود می بخشد و فر را برایسازش با الگوهای موجودوحاكم در زندگی اجتماعی آماده می نماید .

در كار درمانی افراد با دقت كامل ارزیابی میشوند كمبودها نواقص و نیازهای بیماران بطور كامل مشخص میگردد و برای هر فرد متناسب با مشكلات و نیازهایش ببرنامه های مفید و موثر تنظیم میگردد.

 این برنامه ها هم ازنقطه نظر فردی و هم گروهی بسوی هدفی معین و مشخص رهبری میشود هرچند اهداف درمانی در مورد افراد مختلف متفاوت است ولی بطور كلی بهتر است برنامه های زیر در مورد اغلب افراد معتاد منظور شده و اجرا گردد:

1- سعی در بهبود و پرورش قابلیت های فرد با ارضا و تكامل مهارتها وتوانائیهای او

2- كاهش دادن علائم و عوارض اعتیاد تا آنجائیكه فرد وظایف خود را در مسیر واقعیت های زندگی و اجتماع ایفا كند.

3- كوشش در تكامل و پرورش ابعاد شخصیت و انگیزه های بیمار ضمن فعالیت ه های روزمره و را قالب تجارب موفقیت آمیز بیمار

4- سعی در پرورش وارتقا سطح پذیرش و اقناع فرد از زندگی عادی بر اساس قابلیت های او

5- سعی در افزایش قدرت تصمیم گیری وعادات مطلوب ومثبت نسبت به كار و فعالیت

6- ایجاد وضعیت های كافی و لازم برای استقرار مناسبات و ارتباطات اجتماعی مفید و مؤثر

7-آموزش و پرورش توانائیهای فرد برای تفریح بهتروبهره بردن مفید تر از اوقات فراغت خود.

8- ارشاد و تربیت افراد برای پیدا كردن اعتماد به نفس كافی جهت تامین زندگی مستقل در سطوح واقعیت های روابط اجتماعی موجود.