تبلیغات
اعتیاد - چکیده
دوشنبه 7 بهمن 1387

چکیده

   نوشته شده توسط: قاسم تورنگ    نوع مطلب :پیشگیری از اعتیاد ،

زمینه و هدف: سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد در حال حاضر به عنوان یکی از چالشهای مهم اجتماعی بهداشتی وسیاسی در سراسر جهان مطرح می‌باشد. لذا هدف اصلی از این پژوهش بررسی شیوع سوءمصرف مواد اعتیاد آور بین دانشجویان پسر دانشگاههای مختلف شهر رشت میباشد.

مواد و روش کار: این تحقیق یک بررسی توصیفی مقطعی است .که روی 800 نفر از دانشجویان پسر دانشگاههای مختلف دولتی، آزاد، پیام نور و جامع علمی کاربردی شهر رشت انجام گرفت. دانشجویان بطریق نمونه گیری تصادفی و جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه توام با مصاحبه انجام گرفت. ازآزمون آماری کای دو برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده شد.

یافته‌ها: 75/46 درصد افراد مورد مطالعه، تجربه استفاده از حداقل یکی از مواد اعتیاد آور را  ذكر كردند. مواد اعتیاد آور مورد مصرف عبارت بودند از سیگار (13/24%)، الکل (50/10%)، مواد نشاط آورمانند قرص اکستازی و ترکیبات مشابه آن (25/7%) و تریاک (87/4%). سابقه مصرف سیگار در متاهلین90/17% و در مجردین 07/27% بود. شیوع سوء مصرف مواد اعتیادآور بدون احتساب سیگار در متاهلین 34/16% و در مجردین60/25% بود. سابقه مصرف سیگار در دانشجویان  بومی که با خانواده خود در منزل شخصی زندگی می‌کنند 29/16% و دانشجویان ساکن خوابگاهها 56/26% و در دانشجویانی که بدون خانواده در منزل استیجاری بسر می‌بردند 28/29% بود. بیشترین درصد افراد مورد بررسی (54/27%) انگیزه گرایش به مصرف مواد اعتیادآور را تقلید از دوستان و همر نگ جماعت شدن ذکر می‌كردند.

نتیجه گیری:  شیوع مصرف سیگار و سایر مواد اعتیادآور در دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متاهل و در دانشجویان ساکن منازل استیجاری و خوابگاهها بیشتر از دانشجویان بومی ساکن در منازل شخصی همراه خانواده بود. همچنین بیشترین درصد دانشجویان مورد مطالعه انگیزه گرایش به سیگار و سایر مواد مخدر را تقلید از دوستان و همرنگ جماعت شدن ذکر کرده اند. بنا بر نتایج این تحقیق پیشنهاد می گردد که والدین و مسئولین دانشگاهها نظارت بیشتری در زمینه حل مشکلات روانی عاطفی واجتماعی جوانان داشته باشند. (مجله طبیب شرق،‌ سال هشتم، شماره 4، زمستان 85، ص 279 تا  285) 

گل‌واژه ها: اعتیاد، دانشجویان ، سوء مصرف مواد، پسر، رشت