تبلیغات
اعتیاد - پیشگیری
دوشنبه 7 بهمن 1387

پیشگیری

   نوشته شده توسط: قاسم تورنگ    نوع مطلب :پیشگیری از اعتیاد ،

مهمترین استراتژهای پیشگیری از اعتیاد كه درجهان از آنها استفاده می*شود عبارتند از :

1- آگاهسازی افراد در مورد خطرات و مضرات مواد

2- افزایش مهارت*های زندگی مانند مهارت تصمیم گیری، تل مسئله، ارتباطات اجتماعی

3- تقویت فعالیت*های جایگزین به جای مواد برای ارضای نیازهای روانی اجتماعی نوجوانان وجوانان

4- مشاوره و مداخلة حین بحران، دربحران*های مختلف در طول زندگی

5- ارتقاء فرهنگی و مذهبی

6- تقویت قوانین و مقررات مبارزه با مواد

7- درمان معتادان برای جلوگیری از سرایت اعتیاد