تبلیغات
اعتیاد - نتیجه یك بررسی در مورد خانواده معتادان
دوشنبه 14 بهمن 1387

نتیجه یك بررسی در مورد خانواده معتادان

   نوشته شده توسط: حسین اسماعیلی    

این مطالعه به منظور مشخص نمودن عملكرد سیستم خانواده‌های دارای جوان معتاد انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، خانواده‌های دارای "جوان معتاد" و خانواده‌های بدون "جوان معتاد" بودند. مجموعا 60 خانواده (پدر، مادر و جوان 20-30 خانواده) در بررسی شركت كردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه بالینی خانواده، پرسشنامه همبستگی و انعطاف‌پذیری خانواده و پرسشنامه محیط خانواده استفاده شد. داده‌های پژوهش به كمك روشهای آمار توصیفی و تی تست تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد كه حضور پدر در خانواده دارای "معتاد جوان" از نظر فیزیكی و عاطفی بسیار كمرنگ می‌باشد. قوانین انضباطی نامناسب و كنترل نا‌مطلوب است. همبستگی در این خانواده‌ها ضعیف و درگیری بین پدر و مادر، و بین جوان معتاد و والدین نسبت به گروه گواه به طور معنی‌داری بیشتر بود.