تبلیغات
اعتیاد - یك بار مصرف هروئین وكراك باعث اعتیاد می شودرئیس مركز تحقیقات و وابستگی به مواد مخدر دانشگاه علوم بهزیستی با بیان اینكه افزایش عرضه مواد مخدر در كشور باعث آلوده شدن افراد بیشتری در جامعه می شود، گفت: افراد با یك بار مصرف هروئین و كراك معتاد می شوند.

فرهودیان افزود: دسترسی جوانان به مواد مخدر بسیار مهم است اما هر اندازه مواد مخدر سنگین باشد دسترسی به مواد باعث می شود فرد بیشتر در معرض اعتیاد قرار بگیرد. وی ادامه داد: اصولادسترسی به مواد مخدر نقش تعیین كننده ای برای شیوع اعتیاد در كشور دارد، هرچند كه عوامل دیگری وجود دارند كه در این زمینه موثر هستند. این روانپزشك با بیان اینكه در واقع عوامل تعیین كننده اعتیاد در كشور را باید به 2 دسته عرضه و تقاضا تقسیم بندی كرد، اظهار داشت: دسترسی به مواد مخدر همان عرضه است، هر اندازه عرضه در كشوری افزایش یابد احتمال آلوده شدن افراد نیز به مواد مخدر بالامی رود.
وی خاطر نشان كرد: مواد مخدری مانند هروئین، كراك یا دیگر مواد مخدر سنگین با یك بار مصرف احتمال معتاد شدن را افزایش می دهند، به همین دلیل است كه مواجه شدن با این مواد خطرات بیشتری را به همراه خواهد داشت.

«اظهارات فوق بیانگر دیدگاههای منبع خبری بوده و لزوما" دیدگاه رسمی و پذیرفته شده مركز ملی مطالعات اعتیاد نمی باشد»