تبلیغات
اعتیاد - روانگردان
سه شنبه 4 فروردین 1388

روانگردان

   نوشته شده توسط: قاسم تورنگ    نوع مطلب :آگاهی در مورد انواع مواد مخدر ،

 


مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن خطرناكترین پدیده جامعه
امروزی بحساب می آید كه جز تباهی، نابودی، بـیـماری،
پشیمانی و مرگ چیزی بدنبال نخواهد داشت. نـتـیـجـه و
عاقبت افرادی كه به مصرف مواد مخدر مبادرت می ورزنـد
بـاید درس عبـرتـی برای افراد دیگر بخصوص جوانان باشـد
تا بخاطر شادی ها، خوشـی هـا و اثـرات كـاذب زود گذر و
تحت تاثیر دوستان ناباب هرگز حتی فكر مصرف آنها را نیز
بـه خـود راه نـدهنـد. در این قسمت برای آشنایی بیشتـر
شما با انواع مواد مخدر و اثرات سوئشان مطالــبی آورده
شـده اسـت كــه امید می رود با خواندن آن افقی روشـن
برای پیشـگیـری و رهایی قطعی در فرا سوی دیدگاه همه
افراد شكل گیرد.

به امید روزی كه هـمه جـوانـان در سـایـه تـلاش و كـوشــش و در پناه سلامتی و بدور از هرگونه مواد مخدر و روانگردان به آباد كردن وطن خویش بپردازند. انشاءالله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمامی داروهای مخدر و روانگردان، مغز و نواحی مخـتـلف بـدن را تـحت تـاثـیـر خـود قـرار میدهند و تعادل شیمیایی بدن را بر هم میزنند. احساساتی كه در پی این گونه مواد در بدن ایجاد میگردند به عوامل زیر بستگی دارد:

  • سن: مواد مخدر در جوانان تاثیر سوء بیشتری دارد بـخاطر آنكه مغزشان در حال رشد و تكامل است.
  •  زمان استعمال
  • خلوص مواد
  • میزان مصرف
  • چگونگی مصرف (تزریق، خوراكی، دود كردن، استنشاق )
  • خلق و خو، سطح سلامتی و شرایط محیطی فرد.

 

مواد روانگردان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواد روانگردان به 4 گروه تقسیم بندی میگرند:

1- STIMULANT (محركها): افزایش انرژی، هوشیاری ذهنی و فـعالـیـت جـسـمــانی، كاهش خستگی، سركوب گرسنگی، افزایش ضربان قبل و فشار خون. مثال: كـوكـائــین و كافئین .

2- DEPRESSAN (سركوبگرها): كاهـش انــرژی، هـوشیـاری ذهـنـی، ضـربـان قـلـب، فعالیت جسمانی و سرعت تنفس، كاهش سرعت عكس العمل،خواب آور و القاء حالت رویا. مثال: الكل ، مرفین و هروئین.

3- HALLUCINOGENS (توهم زاها): تغـیـیـر و اخـتـلال در خـلق و خـو، ادراك و حــواس بینایی، شنوایی و احساسات، القاء حالت رویا. مثال: ماری جوآنا و ال اس دی.

4- NARCOTICS (مخدرها): القاء بی حسی، كرختی،رخوت و خواب شدید.

 

انواع گیاهان روانگردان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- OPIUM POPPY  (خشخاش)
داروهای استخراجی: هروئین، مورفین، كـدئـیـــن، تریاك. مسكن و ضد درد میباشند.

2- CANNABIS SATIVA ( شاهدانه)
داروهای استخراجی: TETRAHYDROCANNABINOL كه مـــاده ای مسـكن، شـل كنـنـده عـضلات، خـواب آور و آنـتـی بیـوتـیك است. ماری جوآنا و حشیش ازآن گرفته می شـود. حشیش از صمغ گیاه و ماری جوآنا از ساقه و برگ آن.

3- COCA
از آن كوكائین استخراج میشود كه یك آلكالوئید بی حس كننده موضعی میباشد.

نكته:
به تزریق وریدی موادمخدر MAINLINING و به تزریق زیر پوست و عضلات SKIN POPPING میگویند.

حشیش، ماری جوآنا و هروئین...


نمایش نظرات 1 تا 30