تبلیغات
اعتیاد - آشنایی با قرصهای روانگردان و عوارض مرگبار آنها

در گذشته مواد مخدری كه توسط معتادان مصرف می شد ، تریاك ، شیره تریاك و در نهایت هرویین بود. اما با ورود قرص‌ها و داروهای شیمیایی و روان گردان به عنوان داروی ترك اعتیاد ، اعتیاد جدیدی تحت عنوان اعتیاد به قرص و داروهای شیمیایی و روان گردان پا به عرصه وجود گذاشت كه یكی از مخرب ترین انواع اعتیاد به شمار می رود و اعتیاد به آن به مراتب وخیم تر و مخرب تر از اعتیاد به هرویین و تریاك است.
مصرف كنندگان این داروها به منظور ترك یا درمان اعتیاد ، مصرف این داروها را خودسرانه و یا به تجویز متخصصان ترك اعتیاد شروع كرد‌ه‌اند و پس از مدتی به مصرف آن ها معتاد شده‌اند. اكثر این افراد دوباره به مصرف مواد مخدر اولیه خود روی می آورند در حالیكه اعتیاد به قرص نیز به آن اضافه شده است . بعضی از مصرف كنندگان قرص در روز بیش از 300 عدد قرص مصرف می كنند كه تخریب آن بسیار وحشتناك و در نهایت به اغتشاش شعور و معمولا َ خودكشی منتهی می شود. بررسی سیر تاریخی دراروهای ترك اعتیاد كه توسط بعضی از متخصصین تجویز می شده است ، نشان می دهد كه این داروها نه تنها كمكی به حل مسئله درمان اعتیاد نكرده اند بلكه باعث حاد شدن قضیه نیز شده است و هر بار با ورود دارویی جدید به عرصه داروهای ترك اعتیاد ، در واقع ماده مخدر جدید و خطرناكی به جمع مواد مخدر و اعتیاد آور اضافه شده است .
جهت آشنایی با مهمترین این داروها ، به اسامی بعضی از آن ها به اختصاراشاره می شود.
داروهایی كه در حال حاضر بیشترین سوء مصرف را دارند و اعتیاد به آن ها نسبتاَ زیاد است را می توانیم به سه دسته كلی تقسیم كنیم .

1- بنزو دیازپین‌ها
2- باربیتورات‌ها
3- ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای

خانواده بنزودیازپین ها شامل: دیازپام ، لورازپام ، اگزازپام ، پرازپام ، هالازپام ، آلپرازولام ، فلورازپام ، تمازپام ، كلونازپام و كلرودیاز پوكساید .

باربیتورات ها شامل: پنتو باربیتال ، آموباربیتال ، سكوباربیتال و فنوباربیتال.

ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای شامل: ایمی‌پرامین ، آمی‌تریپ‌تیلین ، نورتریپ‌تیلین ، پروتریپ‌تیلین ، تری میپرامین ، و دزی‌پرامین می‌باشند.

داروهای دیگری نیز از دسته پروپاندیول‌ها نظیر متروبامات و تایبامات و همچنین آنتی‌هیستامین ها مانند دیفن هیدرامین ، هیدروكسی‌زین ، دوكسی‌لامین و پیریلامین نیز وجود دارند.
در این میان داروهایی چون دیفنوكسیلات ، ترامادول و كلونیدین نیز برای ترك اعتیاد مصرف زیادی دارند.
نكته مهم این كه هر كدام از این داروها در علم پزشكی و تجویز آن‌ها توسط پزشكان محترم برای بیماری‌های خارج از حوزه اعتیاد به مواد مخدر ، كارایی خاص خود را داشته و در استفاده صحیح آن ها طبق نسخه پزشك هیچ شكی نیست . آنچه كه مدنظر ماست سوءمصرف این داروها و مصرف خودسرانه به منظور ترك اعتیاد و اعتیاد به مصرف آن ها در كنار مصرف سایر مواد مخدراست.
یك مصرف كننده قرص كه انواع مختلفی از داروها را در تعداد زیاد مصرف می كند ، به عنوان مثال تعدادی قرص از خانواده بنزودیازپین‌ها به همراه تعدادی دیفنوكسیلات و غیره مصرف می كند ، راهنمایان كنگره 60 اجازه تغییر در برنامه مصرف او را ندارند.